Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Wat?

Fiets&Werk is een ledenorganisatie voor fietsondernemingen uit de sociale economie die naast hun ondernemerschap ook een aantal maatschappelijke meerwaarden op het vlak van tewerkstelling en mobiliteit nastreven. Als koepel van die ondernemingen wilFiets&Werk nieuwe ontwikkelingen rond fietsmobiliteit stimuleren en ondersteunen en actief bijdragen aan een duurzame (keten)mobiliteit. Om dat te realiseren heeft Fiets&Werk vijfvoudige doelstellingen:

Ten eerste wil Fiets&Werk de uitwisseling van expertise en knowhow tussen de leden stimuleren en bevorderen. Concreet wil Fiets&Werk dat verwezenlijken door de bestaande fietsondernemingen en hun activiteiten te ondersteunen en op elkaar af te stemmen. Het samenbrengen, versterken en verspreiden van expertise waarborgt immers de kwaliteit en het economisch gezond ondernemerschap bij de leden. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren wilFiets&Werk enkele sterke merken beheren en die verstevigen door een aantal specifieke acties.

Daarnaast wil FIETSenWERK bijdragen aan project- en bedrijfsontwikkeling in de sector fiets en sociale economie. Eén van de hoofddoelen is het creëren van extra sociale tewerkstelling, met prioritaire aandacht voor kansengroepen. Met het oog op een duurzame mobiliteit werkt de koepel aan de creatie van een gebiedsdekkend netwerk van fietsdienstverlening. Daarvoor wordt per doelgroep (pendelaars, studenten, bedrijven, toeristen en occasionele fietsgebruikers) een bovenlokaal netwerk van lokale aanbieders uitgebouwd. Om de leden te ondersteunen in hun ondernemerschap ontwikkelt FIETSenWERK ook tools, structuren en herkenbare merken.

Verder stelt Fiets&Werk zich tot doel de belangen te behartigen van al de fietsondernemingen die zich in bovenstaande objectieven kunnen vinden. Fiets&Werk wil uitgroeien tot een erkend aanspreekpunt vanuit de domeinen sociale economie, mobiliteit en (fiets)toerisme en dat zowel op federaal, Vlaams als provinciaal niveau. Op die manier kan de koepel van fietsondernemingen een kader voor beleidsaanbevelingen aanbieden om het ondernemerschap en het mobiliteitsvraagstuk mee te sturen.Fiets&Werk hoopt zo ook een erkend spoor van activiteitengerelateerd SE-ondernemerschap zichtbaar te maken binnen het brede werkveld van de sociale economie.

FIETSenWERK is bezig met tal van concrete projecten om fietsmobiliteit te stimuleren. Zo werkt de koepel sinds 2007 aan de uitbouw van een fietspuntennetwerk aan drukke mobiliteitsknooppunten. Als beheerder van het fietspuntbeeldmerk waakt FIETSenWERK over de kwaliteit van de dienstverlening in de fietspunten. Het beeldmerk is slechts te verkrijgen na een positieve evaluatie van een aantal kwaliteitscriteria waaraan de dienstverlening moet voldoen. Fiets&Werk heeft eveneens als taak het naleven van die kwaliteitsvoorwaarden nadien te controleren.

Om zich te profileren als ideale partner voor fietsdienstverlening in België tracht FIETSenWERK tot slot de communicatie tussen leden, klanten, overheden, partners en stakeholders te bevorderen. De koepel hanteert daarvoor verschillende instrumenten, waaronder dit webplatform dat het volledige dienstenaanbod van FIETSenWERK en haar leden zichtbaar en tastbaar moet maken.

De uiteindelijke maatschappelijke doelstelling van Fiets&Werk bestaat erin om ‘in samenspel met het gebruik van de persoonlijke fiets te voorzien in een duurzaam, competitief én klantvriendelijk fietsalternatief voor elke (deel)verplaatsing.' Om die missie waar te maken beschikt Fiets&Werk halfweg 2015 over een netwerk van 60.000 stallingsplaatsen, 17 leden en 500 medewerkers, 45 fietspunten, 10.000 bedrijfsfietsen,...